Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
MINDENES VIZSGA / VERSENY VIZSLÁK RÉSZÉRE (MVV)

I. A feladatok részletes leírása:

1. Orrhasználat, orrjóság (6)

A kutya orrjóságát a teljes mezei munka során kell értékelni. Az elbírálásnál figyelembe kell venni: milyen távolságról észleli a kutya a vadat, hogyan használja ki a szelet, a keresés irányát, a terepadottságokat, a szél erősségét, a levegő nedvességtartalmát és hőmérsékletét, a vad fajtáját, és a magabiztosságot a jelzésekben. A nyúl kihagyása nem jelenti azt, hogy a kutyának biztosan rossz az orra.

Azt a távolságot, ahonnan a kutya a vadat állja, itt nem kell figyelembe venni (inkább azt, milyen távolságról jelzi). A kutya reagálását olyan vadnyomokra, ahol a kutya nem látja a vadat szökni, illetve menekülni, figyelembe kell venni.

Jó orrhasználat abban jut kifejezésre, hogy a vizsla mindig a szélre fordul, fejtartását a jó szélirány felé igazítja, tempóját az orrjósághoz, az adott terepadottságokhoz igazítja. Fejét keresés közben magasabban tartó vizslának mindig jobb az orra, mint a talajt állandóan szimatoló, csapázgató vizslának.

Az orr elbírálásához alapos megfigyelés, tudás és tapasztalat szükséges. A végső értékelés megállapításánál figyelembe kell venni az „elveszett vad keresése légszimattal" feladatnál tett, orrjóságra vonatkozó megjegyzést.

Hibák:

· A vad megközelítése kis távolságra jó széllel.

· A vad kihagyása, vagy, ha beleszalad a vadba.

· Stabil állás vad nyomon, csapán, a vad fekvőhelyén, stb.

· Állandó földön szimatolás, csapázgatás.

· alacsony fejtartás.

2. Keresési mód (5)

A megfelelően gyors, egyenletes tempójú, tervszerű, céltudatos, kitartó keresés a követelmény, lehetőleg magas orral, vágtában. A keresésnek mindig tükröznie kell a vadászszenvedélyt és a találni akarást. Lekeresetlen terület ne maradjon, a fordulókat mindig a szélhez igazítsa. Ideális tereptől függően a 100 – 140 méteres keresési szélesség, a vezető előtt kb. 20-50 méterre. A keresési stílus összetevője a harmonikus, fajtára jellemző mozgás és fejtartás is.

A keresés időtartama minden kutyánál legalább 15 perc legyen, de a hiteles bírálat érdekében ezt a bírók meghosszabbíthatják néhány perccel.

Hibák:

· Tervszerűtlen keresés,

· csak homlokszéllel (előre) keresés.

· A vezetőhöz való túlzott kötődés vagy a kapcsolat hiánya,

· lassú mozgás. - Keresés orrhasználat és találni akarás nélkül.

· A fent ismertetettektől való eltérés hibának számít.

3. A vad jelzése, ráhúzás, utánhúzás (4)

Keresés közben az észlelt vadat a kutyának magabiztosan és egyértelműen jeleznie kell.

A jelzés után, a szituáció és a vad viselkedése függvényében a kutya vagy azonnal áll, vagy lassuló mozgással a vadra ráhúz, majd a vadat határozottan állja.

Állás után, ha a vad előtte fut, utána kell húznia úgy, hogy őt a gazdája követhesse. Utánhúzáskor a kutya mindig a vezetője előtt, önállóan, kifejezően, határozottan dolgozzon, mindig maradjon kontaktusban a vaddal, csapázás csak akkor elfogadható, ha a vad hátszéllel menekül.

Pozitívan kell értékelni, ha a kutya a menekülő vadat megelőzi, és állással rögzíti.

A kutya vezetője nem előzheti meg a kutyát, nem keresheti a vadat, a kutya és a vad között nem mozoghat, kivéve, ha a bíró a meglapuló vad felkeltésére utasítást ad. Megengedett az utánhúzásra hangjellel történő biztatás vagy csitítás.

A ráhúzás, állás, utánhúzás során a vezető nem érintheti meg a kutyát.

Hibák:

· túl gyors utánhúzás

· a vad kinyomása parancs nélkül

· utánhúzás hiánya

· ha nem lesz meg a vad

4. A vadmegállás (5)

Keresés közben a kutyának a talált vadat annyi ideig kell nyugodtan, biztosan és a fajtára jellemzo módon állnia, amíg a vad föl nem kel, vagy fel nem keltik.

Vadnyomot, fekhelyet a kutyának csak rövid állással szabad jeleznie. A bizonyíthatóan háromszori vad kihagyás (vad meg nem állás) 0-val osztályozandó, ami a versenyből való kizárást jelenti.

Hibák:

· rövid vagy nem biztos állás

· a vad idő előtti felrebbentése

· üres állás

· ha parancsra áll

· a vad megtagadása (nem állja meg, elfordul és továbbmegy a megtalált vadtól)

5. Viselkedés vadkelésre (4)

A kutya a gazdája által felkeltett, vagy menekülő szárnyas vagy szormés vad kelésére viselkedjék nyugodtan, maradjon helyben. Minden parancs hiba, ami csökkenti az osztályzatot.

Hibák:

· a menekülő szárnyas vad után perdül vagy ugrik

· egészséges szárnyas vad megfogása

· ha a kutya szormés vadat üldöz, de a gazdája első parancsára abbahagyja, legfeljebb 3-as osztályzatot kaphat

· többszöri utánperdülés és vadűzés, valamint élővad megfogás esetén 0 az osztályzat.

6. Viselkedés lövésre (3)

Vizsgán és versenyen a vadat nem lőjük meg. A lövés után a kutyának nyugodtan kell viselkednie, helyben kell maradnia.

A feladat akkor ért véget, amikor a bíró utasítására a vezeto pórázra veszi kutyáját.

7. Engedelmesség mezőn (4)

Ezt a feladatot a teljes mezei keresés során kell elbírálni. A kutya kéz és /vagy hangjelre azonnal reagáljon és hajtsa végre a vezetője parancsát. Ismételt parancsadás csökkenti az osztályzatot.

A vezethetőség a vezető és vizsla közötti együttműködés feltétele. Ezt beszámítjuk az engedelmesség osztályzatba. A vezethetőség fejezi ki a vizsla irányíthatóságát, az állandó kapcsolattartást a vezetővel, valamint az állandó készenlétet a vezető parancsainak teljesítésére. Az engedelmesség a jó kiképzés kifejezője, előfeltétele a vadászati használhatóságnak. Az osztályzat megállapításánál figyelembe kell venni az 5. 6. feladatnál nyújtott teljesítményt is.

8. Lőtt vad megkeresése légszimattal, feltétlen elhozás (5)

Idő: 15 perc

A légszimattal keresés és feltétlen elhozás lényege, hogy a kutya bárhol megtalált, kihult vadat parancs nélkül felvegye, és vezetőjéhez vigye.

Ezt a gyakorlatot növényzettel borított területen végezhetjük el.

A kutyát legalább 100 méterről, vezetője elhozási parancs nélkül a területen mezei keresésre küldi. Amikor a vezető kb. 50 méterre megközelíti a lőtt vadakat, a bírók megállítják a vezetőt, a kutya folyamatosan tovább keres. Amikor a kutya a lőtt vad közelébe ér, a vezető már semmilyen utasítást nem adhat. A mennyiben a vezető elhozási parancsot ad, a kutya 1-es osztályzatot kap.

A kutyának az először megtalált vadat hoznia kell, utána azonnal indítani kell a másodikért. A mennyiben a vad megtalálásakor azt nem veszi fel, már az első vadnál is véglegesen 0 osztályzatot kap.

4-es osztályzatot akkor kap a kutya, ha a körülmények között elvárható gyorsasággal teljesíti a feladatot. Hiba, ha túl sokat kell irányítani, buzdítani.

A bíró a munka során figyelje meg a kutya orrjóságát, orrhasználatát is, és tegyen erre vonatkozó megjegyzést a bírálati lap megfelelő rovatába.

9. Lőtt vad elhozás

A korrekt elhozás követelmény.

A két elhozást külön értékeljük, a két osztályzatot összeadjuk és osztjuk kettővel. A hányados adja az osztályzatot.

Ha a kutya csak egy vadat talál meg a megengedett idő alatt, akkor a teljesített munka osztályzatának csak felét kaphatja a 8.- 9. feladatnál is.

10. Szárnyas vonszalék kidolgozása (4)

Ido: 5 perc

A szárnyas vonszalékot 150 méter hosszan húzzuk, két töréssel.

11. Szárnyasvad elhozás (3)

A korrekt elhozás követelmény

12. Kajtatás nádban (5)

Ido: 10 perc

A feladat lényege, hogy a kutya a kijelölt szakaszt keresse át, hogy az onnan kinyomott, felkeltett vadat a vadász lelőhesse.

A kutyának a gazdája parancsára a nádat készségesen, megfelelő szélességben és mélységben (mély vízben lévő nádrészeket is beleértve) módszeresen kell átdolgoznia. A kutya dolgozzon önállóan, de vezetőjével maradjon kapcsolatban. A kutya élénkítése és csendes irányítása nem hiba. A vezető követheti kutyája munkáját a nád szélénél. Ha a kutya kijön a nádból, a vezetője utasítására azonnal vissza kell fordulnia.

Minden kutyának külön nádszakaszt kell biztosítani.

Hibák:

· az önállótlan munka,

· túl gyakori vagy túl hangos bíztatás,

· ha kikerül a kézből, és nem tart kapcsolatot vezetőjével,

· ha nem keresi át a rendelkezésre álló területet.

13. Kajtatás élő kacsa után (6)

Ido: 20 perc

A kutya feladata a vadászat során szárnyazott, vízre eső kacsa nyomának követése és lehetőleg puska elé hajtása.

A vezető a bíró által megjelölt helyről indítja, vagy ha az a vízen van, odairányítja kutyáját, akinek a kacsa nyomát követnie kell. Ha megtalálta a vadat, azt hajszolnia kell a feladat befejeztéig. Nem feladat az élő kacsa feltétlen elfogása, ezért, amint a kutya üldözi a kacsát, az első adandó alkalommal a bíró adjon utasítást a lövésre.

4-es osztályzatot annak a kutyának lehet adni, amelyik a kacsa nyomát teljes biztonsággal követi, majd azt megtalálva hajszolja. Ha a kacsát csaholva követi, ez külön nem jutalmazható. A kutya vezetőjének jogában áll kutyáját élénkíteni, illetve irányítani, és a parton követni.

Ha a kutya biztosan követi a kacsa nyomát, a rendelkezésre álló időt végigdolgozza, de a kacsa nem kerül terítékre, 4-es osztályzatot kaphat.

Ha a kacsa nem kerül terítékre, a lövést és a mélyvízi elhozást külön feladatként kell elvégezni.

Azok a kutyák, amelyek

· az úszónyomot nem veszik fel, illetve a kacsa őket nem érdekli;

· nem mennek a mélyvízbe,

· az általuk látott kacsát gazdájuk parancsára sem követik

· a kacsát megtalálták, azt szemre követik, de rövid idő múlva, vagy ismételten otthagyják és a vezeto parancsára sem mennek ismét utána,

nem kaphatnak 0-nál jobb osztályzatot.

Hibák:

· Érdeklődés nélküli vagy nem elég kitartó kajtatás.

· Többszöri kijövés a vízből.

· Az úszónyom nem megfelelő vagy bizonytalan követése

14. Lőtt kacsa elhozása mély vízbol (3)

Idő: 5 perc

A bíró a vadkacsát kb. 15-20 méterre a mély vízbe dobja. A kutya a kacsa bedobását láthatja. Amikor a kutya a vízben úszik a kacsa mellé a vízre kell lőni. A korrekt elhozás követelmény.

Ha a kutya a lövésre visszafordul és vezetője parancsára sem megy újra a kacsáért, és a vízből kijön, a kutya a versenyből kizárandó.

15. Irányíthatóság, engedelmesség a vízben (5)

A bíró utasításainak megfelelően a vezető küldje kutyáját előre, parancsra változtasson irányt és tudja tovább előre küldeni.

A kutyának a parancsokat készségesen és gyorsan kell végrehajtani.

16. Erdei cserkelés (2)

A feladatot lehetőleg cserkész úton vagy szűk nyiladékon kell végrehajtani. A vezető óvatosan halad. A vizslának szabadon, láb mellett vagy mögötte kell követnie. 50 lépés után a vezetőnek meg kell állni, és figyelnie kell a területet. A vizslának ez alatt, a vezetője mellett, nyugodtan kell állnia, ülnie vagy hasalni.

Kis idő után folytatják a cserkelést, és mintegy további 50 lépés után a vezető hasaltatja vizsláját, az helyben marad és a vezető mintegy 20-30 lépést tovább cserkel; majd kézjellel maga után hívja vizsláját, amely a jelre lassan vezetőjéhez megy. Itt a vezetője elfekteti és tovább cserkel előre még 50 lépésnyire és ezután már a 17. feladatot hajtja végre.

17. Elfektetés (2)

Idő: 5 perc

A kutyát szabadon kell elfektetni. A nyakörv rajta maradhat. Az elfektetés után a vizslavezető egy bíróval legkevesebb 50 lépésre eltávolodik úgy, hogy a kutya őt ne lássa. Az elfektetés 5 percig tart. Két perc után a vizslavezető vagy a bíró egy lövést ad le, további két perc után még egyet. Ezután egy perccel a vizslavezető visszamehet kutyájához.

A munka akkor van befejezve, ha a vizslavezető a kutyát ismét pórázra veszi.

A kutya nyugodtan feküdjön, ne vonyítson, ne távolodjék el az eredeti helyétől 1 méternél nagyobb távolságra. Ha a kutya felül 3-as, ha feláll 2-es, ha 1 m-ig elmozdul 1-es osztályzatot kap. Ha 1 m-nél távolabb megy el: 0-t kap.

Az egyik bíró a cserkelés megkezdése előtt előre megy arra a helyre, ahol majd bemennek az erdőbe. Az elfektetés után várja meg a vezetőt, és együtt mennek takarásba.

18. Vezetékmunka vércsapán (6)

A vércsapa hossza 500 méter, 0, 25 l vér felhasználásával kell fektetni.

A munka megkezdésénél a bírók a vizslavezetőnek mutassák meg a rálövés helyét. Legkevesebb 5 méter hosszú vezetéken és szabályos nyakörvvel kell a kutyát a vizslavezetőnek a vadig kísérnie, végig teljes vezetékhosszon dolgozva. A vezető munka közben a vezetéket el is engedheti úgy, hogy a kutya a földön húzza. Ez azonban a vezető felelősségére történik.

A dolgozó kutyát legalább két bírónak kell követnie. A csapát a kutyának alacsony orral, de a vezetéken nyugodtan kell végigdolgoznia. A vezetőnek jogában áll a kutyát bíztatni, nyugtatni, szükség esetén lefektetni. A vizslavezetőnek tilos a bírók számára elhelyezett jelzéseket néznie. Az első ilyen megnyilvánulásnál az osztályzatot eggyel csökkentik, ha ez megismétlődik a kutyát 0-val osztályozzák.

Ha a kutya a csapáról letér, és saját magát korrigálja, a letérés nem hiba. Ha a vezető észreveszi, hogy a kutya letért a csapáról, visszateheti a nyomra.

Ha a kutya annyira eltávolodik a csapától, hogy a bíró megítélése szerint nem tudja azt újból megtalálni, vagy a szomszéd csapákat veszélyezteti, a bírók utasítására a kutyát a csapára vissza kell tenni, a munka során legfeljebb kétszer. Minden újabb csapára helyezés eggyel csökkenti az osztályzatot.

A vércsapa munka értékelésénél a kutya teljes munkáját kell figyelembe venni.

Az a kutya, amelyik a bírók beavatkozása nélkül megy el a vadig, 4-es osztályzatot kaphat.

A bírók a csapavesztett vizslát akkor szólítsák vissza, amikor az kb. 40 lépésre letért a helyes iránytól. Ilyen esetben a bíróknak a vizslavezetőnek meg kell mutatniuk, hol tegye csapára a vizslát.

Minden vizsla számára külön vércsapát kell biztosítani. Olyan vércsapát más vizslának adni nem szabad, melyet már egy másik vizsla megkezdett, de nem fejezett be.

A kötelező vezetékmunka a vadig tart, kivéve a külön feladatot jelentő vizslákat, amelyek vezetékmunkája az utolsó sebágyig tart. Az ő vezetékmunkájukat addigi teljesítményük szerint kell értékelni. A hátralévő csapát ezeknek a vizsláknak szabadon kell teljesíteniük.

Az eredményes vércsapa munka befejezése után a végbíró adjon át töretet a vezetőnek és a kutyának. Ha van kürtös, a töret átadás alatt fújja a vad halála szignált.

19. Dermedtre csaholás (4)

Idő: 10 perc

A bírók akkor engedélyezik a különfeladat megkezdését, ha az addigi vezetékmunka legalább 3-as osztályzatot érdemel.

A külön feladatot jelentő vezetőnél a harmadik bíró a vizsla megfigyelésére, figyelembe véve a szélirányt, a csapa végén rejtőzve helyezkedik el.

Korrekt dermedtre csaholás alatt azt értjük, hogy a kutya szabad csapamunkával az utolsó sebágytól a vad közvetlen közelébe kerül (kb. 10 méteres kör). Ezután rövid megszakításokkal addig csahol, míg a vezetője és a bírók oda nem érkeznek.

A vizslavezető a második sebágynál lecsatolja a vizslát és a csapa szabadon követésére küldi a kutyát. A vezető és a kísérő bírók a sebágynál várják a csaholás megkezdését. Legkésőbb 5 perccel a lecsatolás után a kutyának 5 percen keresztül rövid megszakításokkal csaholnia kell a dermedt vadat. Öt perces csaholás után a vizsla vezetője elindulhat a csaholás irányába a csaholó kutyához. A kutya a vadat foghatja, nyalogathatja, ez nem hiba. Ha a kutya nem csahol és visszatér, vezetéken kell folytatnia a munkát.

Utasítás az osztályzáshoz:

- Korrekt csaholás a vadnál az első előreküldés után 5 percen belül 4-es osztályzat.

- 5 és 10 perc között 3-as osztályzat.

- Ha a kutya 10 percen belül nem csahol, az osztályzat: 0.

- Az a kutya, amelyik az engedélyezett 10 percen belül nem folytatja a vezeték munkát, a második sebágytól a vadig, a vezetékmunkájára is 0 osztályzatot kap, mert a vadat nem találta meg, a vad nem került terítékre.

- Minden olyan csaholás, amely a vadtól 10 méternél nagyobb távolságra történik, nem fogadható el.

Ha a kutya a különfeladatot nem teljesítette, a vezetékmunkája nem lehet jobb 3-asnál.

20. Dermedthez vezetés (3)

Idő: 10 perc

Korrekt dermedthez vezetés alatt azt értjük, hogy a kutya szabad csapamunkával a második sebágytól a vad közvetlen közelébe kerül. Ezután kell a kutyának a vezető bejelentése szerint, a vezetőhöz visszatérve, őt a vadhoz vezetnie. A vizslavezetőnek a munka megkezdése előtt kell a bíróval közölnie a dermedthez vezetés módját.

A második sebágyig a kutya vezetéken megy. Itt a kutyáról lecsatolják a vezetéket, és parancsot adnak a dermedthez vezetésre. A kutya innen szabadon keresi meg a vadat és 5 percen belül vissza kell térnie a gazdájához, aki őt a bírókkal együtt a második sebágynál várja. A vadnál lévő bíró kürttel jelzi, hogy a kutya a vadnál volt, és onnan visszaindult. A jelzést akkor adja a bíró, amikor a kutya már legalább 50 méterre eltávolodott a vadtól. Amennyiben a kutya első indításra nem teljesít, a munkát csak vezetéken folytathatja. Ha a kutya a vadat nyalogatja vagy megpróbálja azt elhozni, nem hiba.

Ha a kutya a különfeladatot nem teljesítette, a vezetékmunkája nem lehet jobb 3-asnál.

Utasítások a minősítéshez:

- Korrekt vezetés az első 5 percen belüli teljesítés: 4-es osztályzat.

- Ha 5 és 10 perc között teljesít: 3-as osztályzat

- Az a kutya, amelyik az engedélyezett 10 percen belül a második sebágytól a vadig nem folytatja a munkát, a vezetékmunkára is 0 osztályzatot kap.

A dermedthez vezetés jelzőapporttal a következőképpen teljesítendő:

Az indítás előtt a vezető felcsatolja a kutya nyakörvére a jelzoapportot, és ráteszi kutyáját a csapára. A kutya közvetlenül a vadnál veheti szájába a jelzoapportot, és azt a szájában tartva kell a vezetőjéhez visszamennie, majd az előre bejelentett módon vezeti vezetőjét a vadhoz. Ha a kutya a küldés után már jelzőapporttal a szájában jelenik meg a vadnál, és úgy megy vissza, azt a végbírónak két hosszú kürtjellel jeleznie kell. Ez a mód nem fogadható el vezetésnél. Ha munka közben a jelzőapportot a kutya bárhol kiejti, és nem veszi újra fel, a vezetés munkája nem fogadható el.

21. Erdei nyúlvonszalék (4)

Szintidő: 20 perc

A kutyának a nyulat 300 méter hosszú kéttöréses erdei csapán kell megkeresnie és elhoznia.

22. Lőtt nyúl elhozás (3)

A korrekt elhozás követelmény.

23. Dúvad vonszalék (4)

Ido: 20 perc

A feladatot szormés dúvaddal kell végrehajtani. A csapa hossza 300 méter két töréssel.

24. Dúvad elhozás (3)

A korrekt elhozás követelmény.

25. Viselkedés lőálláson (3)

A lőálláson a kutyát póráz nélkül a vezető előtt 3 m-re elfektetik. A kutyák közötti távolság legalább 20 m legyen. Ezt a feladatot az összes versenyző részére együtt kell lebonyolítani.

A hajtást az elfektetett kutyák vonalával párhuzamosan végzik, kb. 10-40 méter távolságra. A hajtás kezdetét és végét kürtszóval jelzik. A vezetőbíró által kijelölt puskás vizslavezetők mögött elhaladva minden kutyánál egy-egy lövést ad le. Vadra tilos lőni.

A hajtás ideje alatt a kutyának nyugodtan kell viselkednie, ugatással, nyüszítéssel vonyítással nem riaszthatja el az arra mozgó vadat. Minden parancs és felülés egy osztályzattal, a felállás 2-vel csökkenti a minősítést.

Azok a kutyák, amelyek helyüket elhagyják, állandóan vonyítanak vagy ugatnak, 0 osztályzatot kapnak.

26. Szormés dúvad kihozása akadályból (3)

Idő: 5 perc

A feladat végrehajtáshoz többféle akadályt is készíthetünk. Készíthetünk olyat, amelynek mind a négy oldalán 70 cm magasságú kerítés van, vagy olyat, amelynek három oldala kerítés, és a negyedik oldal 1 m széles és 80 cm mély árok. Az árkot vízzel is meg tölthetjük. A feladat végrehajtásához szormés dúvadat kell biztosítani. A vezető vizsláját az akadály előtt legalább 5 m távolságra elfekteti, majd a dúvadat az akadályba dobja. Visszamegy a vizslájához és a vizslát elhozásra küldi.

A vizslának a vezető parancsára a legrövidebb úton az akadályhoz kell futnia, beugrania és a dúvadat fölvéve, az akadályból kiugorva ezt a vezetőjéhez kell vinni. A korrekt elhozás itt az összteljesítménybe számít.

Hibák:

· Ha a vizsla kerülgeti az akadályt,

· ha vonakodva, vagy csak a vezető ismételt parancsára veszi fel a dúvadat,

· ha rosszul fog és ezért kiejti ugrás közben a vadat

· vagy nem korrekt az elhozás.

Minden ismételt parancs fél osztályzat levonást eredményez.

0 osztályzatot kap a vizsla, ha az első parancstól kezdődően 5 percen belül nem hozza ki a dúvadat.

Minosítés: I. díj : 331-380 pont

II. díj: 271-330 pont

III. díj: 160-270 pont és a táblázatban feltüntetett minimális osztályzatok elérése.

 

Friss blog bejegyzések

Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk!

Békés boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag Új Évet kívánunk minden kedves Sporttársunknak!

Kaposvár - Vadász CAC - 2011. 06. 25.

06_25__074Június 25-én került megrendezésre Kaposváron a Vadász CAC kiállítás. Díva bébi osztályban, Csoda kölyök osztályban és Szeder növendék osztályban indult. Kellemes meleg nyári nap volt, sok kedves...

Bugac és Sanyi - kié lesz a fácán???

Tegnap meglátogatott minket a "kis" Bugac (Magasparti Rutinos). Sanyikával nagyot játszottak, íme erről egy rövid kis videó! :-)

Videó lejátszása

 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel